Metropolitný inštitút Bratislavy / MIB

26/10 – 01/11/2020

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) – architektonické súťaže
Na DAAD sme vždy pozorne sledovali výsledky architektonických súťaží, vďaka ktorým sa verejné financie investujú do kvalitnej architektúry. V roku 2020 prinášame prehliadku súťaží  iniciovaných a organizovaných Metropolitným inštitútom Bratislavy.

MIB je koncepčným inštitútom v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania. Jednou z jeho zásadných aktivít je aj komplexné zabezpečenie organizácie súťaží s cieľom získať najlepšie možné návrhy v súlade s odborným názorom architektov, ale aj lokálnych aktérov. Sekcia súťaží zároveň vytvára metodiku tvorby architektonických súťaží, z ktorej môžu čerpať aj iné samosprávy. Za pomerne krátky čas existencie MIB tak mesto Bratislava získalo viacero vynikajúcich riešení verejných stavebných investícií. DAAD a MIB zdieľajú spoločné presvedčenie o parametroch dobrej architektúry a o spôsoboch, ako podporiť jej celospoločenský význam. Toto vzájomné ideové premostenie má tento rok podobu online výstavy súťažných návrhov pod hlavičkou MIB.

Metropolitný inštitút Bratislavy

Komenského parčík
Autori: Totalstudio, 2020

Zadanie pre súťaž vychádzalo okrem stavebno-technických podmienok aj z názorov a potrieb obyvateľov, ktorí sa zapojili do participácie. Z vyše 1200 odpovedí vzišli požiadavky na viac zelene, priestor na sedenie a komorný pokojný program.

Predĺženie promenády na Železnej studničke
Autori: What Architects + 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o.; 2020

Účelom súťaže bolo získať čo najvhodnejšiu krajinársko – architektonickú koncepciu verejného priestoru v úseku od bývalých Ferdinandových kúpeľov, okolo dvojice rybníkov, po Snežienku. Súčasťou návrhu bola aj úprava okolia rybníkov s prístupom k vodnej hladine a zapojením oddychovo-rekreačných prvkov.