Bytová politika 2030

26/09/2021 – nedeľa
17:00

Diskusia
Online FB, YT a web DAAD/DAAF.

pun_new

PUN / Podpora univerzálneho navrhovania

Hlavným cieľom výskumného projektu PUN je zvýšiť informovanosť odbornej a laickej verejnosti o prístupnosti a zásadách univerzálneho navrhovania prostredia, ktoré dokáže zohľadniť široké spektrum požiadaviek užívateľov verejných priestorov, budov a interiérov.

Nosná téma diskusie – Bytová politika 2030 – diskusia o potrebe zohľadniť požiadavky starnúcej populácie, ako aj požiadavky transformácie systému sociálnych služieb
– univerzálne navrhovanie – zohľadňuje nároky širokého spektra užívateľov
– adaptabilné bývanie – také koncepty bývania, ktoré počítajú s budúcimi úpravami podľa aktuálnych potrieb užívateľov
– nové technológie v domácnosti – podporujú bezpečnosť a samostatnosť užívateľov so zdravotnými obmedzeniami
– architektonické súťaže – bezbariérovosť by mala byť podmienkou zaradenia do sú-ťaže.

Diskutovať budú:
L. Rollova – vedúca CEDA FAD STU
K. Viskupičová
B. Puskar – CEDA FAD STU, odbornik na inteligentné systémy v domacnosti
T. Köböl – sociálny poradca, zástupca užívateľov

www.p-un.sk

Viac o univerzálnom navrhovaní:
Univerzálne navrhovanie sa týka tvorby rôznych prostredí s cieľom, aby boli uží-vané všetkými ľuďmi so zohľadnením ich rôznych fyzických, zmyslových a mentál-nych schopností. Prostredia musia byť prístupné a zrozumiteľné pre maximálne možnú časť obyvateľstva, nezávisle na ich veku, schopnostiach a obmedzeniach. Pre dosiahnutie týchto cieľov je potrebný komplexný prístup architekta v urbanistických, architektonických aj dizajnérskych riešeniach v súlade so základnými princípmi univerzálneho navrhovania (autorom je architekt Ronal Mace).